อยากเปิดร้านมอเตอร์ไซด์ให้ถูกกฎหมาย ต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง

อยากเปิดร้านมอเตอร์ไซด์ให้ถูกกฎหมาย ต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้าง

หากคุณอยากเปิดร้านมอเตอร์ไซด์ให้ถูกกฎหมาย แล้วกำลังมีคำถามมากมายอยู่ในใจ ว่าจะเริ่มและเตรียมอะไร ไม่ต้องกังวลไป เราได้รวบรวมหลักฐานที่ต้องเตรียมและข้อควรปฏิบัติไว้ให้คุณแล้ว

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ

กรณีขออนุญาต (รายใหม่)

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
 2. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้ถือใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
 4. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อม แสดงบัตรประจำตัวของผู้แทนนิติบุคคล (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย) หากผู้ขอเป็นนิติบุคคล
 5. หลักฐานที่ใช้แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถาน ประกอบการสามารถประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหาร (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาแนบมาด้วย)
 6. หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร หรือสัญญาเช่าจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ)
 7. หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ (กรณีเจ้าของไม่สามารถมายื่นคำขอ ด้วยตนเอง)
 8. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ

 1. ต้องจัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบให้ได้สุขลักษณะ มีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณี

บทกำหนดโทษ

 1. ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดในใบอนุญาต ต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 3. ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 2. ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1)
 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 3. ยื่นคำขอพร้อมเสียค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตจะ สิ้นอายุและสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

บทกำหนดโทษ

 1. ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องเสียค่าปรับเพิ่มร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ หากไม่ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ต้องขออนุญาตใหม่
 2. ไม่ต่ออายุใบอนุญาตติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง จะถูกสั่งให้หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมที่ค้าง
 3. กรณีขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดการประกอบกิจการสถานที่ หรือเครื่องจักร

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เสียค่าธรรมเนียมในส่วนที่เพิ่มขึ้นตามขนาด หรือประเภทของกิจการ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1)
 2. ใบอนุญาตเดิม

สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติเหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1)
 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 3. ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินงานเปลี่ยนแปลงได้

บทกำหนดโทษ

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีขอรับใบแทนใบอนุญาต

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. เหมือนกับการขออนุญาตรายใหม่ในข้อ (1) ยกเว้นหลักฐานการใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 2. ใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลง
 3. หลักฐานการแจ้งความกรณีใบอนุญาตสูญหาย

สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ

ดำเนินการขอใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันที่สูญหาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

บทกำหนดโทษ

ไม่ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน ต้องถูกปรับไม่เกิน 500 บาท

กรณีแจ้งเลิกกิจการ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. ใบอนุญาต
 2. ใบแทนใบอนุญาตและใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงฯ (ถ้ามี)
 3. บัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต (ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาด้วย)

สิ่งที่ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติ

ต้องแจ้งเลิกกิจการก่อนถึงกำหนดเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

บทกำหนดโทษ

หากแจ้งเลิกกิจการแล้วยังคงประกอบการต่อไปอีกต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นี้ก็เป็นรายละเอียดเอกสารหลักฐานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องเตรียม ข้อควรปฏิบัติและบทกำหนดโทษ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยากทราบข้อมูลและผู้ที่กำลังจะประกอบกิจการ

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *