บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยได้จัดโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (ประจำปีการศึกษา 2560)

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยได้จัดโครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda (ประจำปีการศึกษา 2560)

ความสำคัญของโครงการ

“Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda”  บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เราคือผู้นำตลาดที่บุกเบิกเทคโนโลยีหัวฉีดประหยัดน้ำมันสมรรถนะสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบเพื่อผู้ขับขี่ เช่นเดียวกับการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยมากกว่า 28 ปี (พ.ศ.2532-2559)

โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda ภายใต้ 2 โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น “All New Scoopy I MY FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหมายเสมอ” และ”Honda Zoomer-X The UnblockerInspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ!” เพื่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และอุดมศึกษา ได้นำความรู้จากในห้องเรียน มาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และทำกิจกรรมจริง พร้อมรับทุนสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน นิสิต และนักเรียนได้ต่อในอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานด้านการตลาดโดยต่อยอดจากทฤษฎีการตลาดให้ตำราเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรมในสถานการณ์จริง
 2. เพื่อส่งเสริมนิสิต-นักศึกษา เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักการตลาดในอนาคต
 3. เพื่อส่งเสริมนิสิต-นักศึกษาให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในการสรรค์สร้างผลงานและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนิสิต-นักศึกษาต่อไป โดยมีทุนสนับสนุนจกาทางบริษัทฯ

จุดเด่นของโครงการ Marketing Plan Contest by A.P. Honda

 1. ให้โอกาสนักศึกษาได้ทำกิจกรรมจริง ณ สถานที่จริง กับกลุ่มเป้าหมายจริง
 2. กำหนดพื้นที่ตัดสินการประกวดในระดับจังหวัด ทำให้ผลงานของนักศึกษามีโอกาสรับรางวัลมากขึ้น
 3. ทีมชนะเลิศระดับภูมิภาค จะได้รับประสบการณ์จริงในการทำกิจกรรมถึงกลุ่มเป้าหมายในงานใหญ์ระดับประเทศ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รูปแบบกิจกรรม

โครงการ “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda” คือ การประกวดเขียนแผนสื่อสารทางการตลาด ในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม(Event) โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

Part 1 : การสัมมนา

Part 2 : การนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการ และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อจัดกิจกรรม

Part 3 : จัดกิจกรรมจริงในสถาบัน ตามแผนงานที่ส่งเข้าประกวด

บริษัทฯจะจัดกิจกรรม RoadShow เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในสถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 5 ภาค

 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • ภาคกลาง (ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก)
 • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

หัวข้อการนำเสนอแผนงาน

 1. แผนสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างกระแสนิยมในรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ภายใต้ Concept “MY FIRST RIDE. MY WAY ครั้งแรกมีความหายเสมอ”
 2. แผนสื่อสารการตลาดเพื่อเจาะกลุ่ม Niche Market กับจักรยานยนต์ Honda Zoomer-X ภายใต้ Concept “The Unblocker, Inspiperation ไป(ป์)ให้มันส์…นอกกรอบ”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มกำลังอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต
 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจกาหน่วยงาน และองค์กรธุรกิจภายนอก
 3. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม