ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ ตร. ส่ง “ใบสั่ง” ทางไปรษณีย์ เกิน 15 วันให้ถือว่าได้รับแล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ ตร. ส่ง “ใบสั่ง” ทางไปรษณีย์ เกิน 15 วันให้ถือว่าได้รับแล้ว

เชื่อว่าหลายคนส่วนมากก็เคยโดนใบสั่งกันใช่ไหมครับทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565 จะเป็นยังไงไปดูกันครับ

ตามมาตรา 140 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมแห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 บัญญัติให้กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่ง ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถโดยไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐาน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังภูมิลำเนา ของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง เพื่อให้ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่ง

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา 140 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 การส่งใบสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด และตามมาตรา 140 วรรคสาม

กรณีไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่พนักงานจราจรจะส่งใบสั่งลงทะเบียนตอบรับ พร้อมพยานหลักฐานไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ภายใน 30 วัน หากพ้น 15 วัน ไปแล้วถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นแล้วนับตั้งแต่วันที่ส่ง ขับรถให้ถูกกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงการโดนใบสั่งด้วยกันนะครับ


ทาง Realtime car magazine ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ และยังสามารถไปติดตามเราต่อได้ที่นี่เลย

Website : http://www.realtimecarmagazine.com/newsite/
Facebook : https://www.facebook.com/realtimecarmagazinecom/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCeamIIu312yD-jYJUzOd7kQ
Twitch TV : https://www.twitch.tv/realtimecarmagazine
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/5ed70c2d713f890cbc006f05
instagram : https://www.instagram.com/realtimecar_magazine/
Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSmSrdsB