OR ยืนยันสถานีบริการน้ำมัน ไม่สามารถปรับแต่งมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงได้พร้อมให้ความร่วมมือปรับมิเตอร์ให้เป็นศูนย์หรือบวก เพื่อสร้างความมั่นใจผู้บริโภค

OR ยืนยันสถานีบริการ

1 2 3 13